Lead To Inspire Self – Öz-Liderlik

Dünyanın dört bir yanındaki işyerlerinde, çalışanların daha kısa sürede, daha az kaynakla, daha fazla performans göstermesine olan ihtiyacın arttığını görmekteyiz.

Her seviyedeki çalışanların daha çok stres olduklarını veya stres sinyalleri verdiğini görmemizin temel nedenlerinden biri de bu eğilimdir.

Daha az kaynak ve zaman ile daha fazlasına olan bu ihtiyaç, kuruluştaki liderlerin, daha fazla gereklilik ve bilgi ile git gide karmaşık hale gelen bir ortamda liderliğe daha az zaman ayırmalarına neden olmaktadır.

Bu sürekli artan talep ortamında her seviyedeki çalışanların daha fazla öz liderlik yapmasına ihtiyaç vardır. Sahip olunan geleneksel şirket kültürü, öz liderliğe daha az olanak sağlasa da, çalışanlardan kendi kendilerine daha fazla performans göstermelerinin ve bu performans odağını kaybetmeden güvenlik ve kalite açısından da eylemlerinin sorumluluğunu almalarının beklendiği açık bir trend bulunmaktadır.

Sahip olunan geleneksel şirket kültürü, öz liderliğe daha az olanak sağlasa da, çalışanlardan kendi kendilerine daha fazla performans göstermelerinin ve bu performans odağını kaybetmeden güvenlik ve kalite açısından da eylemlerinin sorumluluğunu almalarının beklendiği açık bir trend bulunmaktadır.

Geleneksel olarak, öz liderlik, yöneticilerden çok çalışanlara odaklanır. Yöneticilerin otomatik olarak öz liderlik yaptıklarına dair bir inanış olduğunu görmekteyiz.

Ancak öz liderliğin anlamına baktığımızda, yöneticilerin ve çalışanların öz liderlik konusunda doğru bir şekilde eğitilmesi ve desteklenmesiyle, çok daha fazlasını elde edilebileceklerine dair çok net göstergeler bulunmaktadır.

Diğer bir deyişle, kuruluştaki yöneticilerin öz lider olduklarından emin olabilirsek, kuruluşun geri kalanı için rol modeller oluşturabiliriz, böylece bireylerin ve kuruluşun yararı için bu tarz davranışları destekleyen bir kültür oluşturabiliriz!

Kuruluşunuzda öz liderlerin olması size şunları sağlayacaktır:

 • Teşvik ve motive edici bir çalışma ortamı
 • Stres ve yorgunluğun azalması
 • Güvenlik, kalite ve performansa zarar verebilecek insan faktörlerine karşı korunma faaliyetlerinin geliştirilmesi
 • Çalışanlarda yeniliğe ve gelişmeye katkıda bulunabilecek esnek bir anlayışın geliştirilmesi
 • Çalışanların elde tutulması ve devamsızlıklarının azalması
 • Performans inşa edilirken, güvenlik ve kalitenin gözden kaçırılmaması

 


Lead To Inspire Individuals – Bireylere Liderlik

Performans üretmek, birçok liderin günlük görevlerinin en öenmlisidir. Kuruluşların, çalışanların, yetkililerin ve müşterilerin kaliteye, güvenliğe ve risk yönetimine olan talepleri ve gereklilikleri sürekli olarak artmaktadır.

Bu artan talep, beklentileri karşılayabilme konusunda liderler üzerinde git gide daha fazla baskı yaratmaktadır.

Daha fazla işin daha çabuk gerçekleştirilmesi gerekmektedir; bu olmadığında insanların motivasyonu düşmekte, performanslarında, güvenlikle ilgili davranışlarında ve işlerinin kalitesinde sapmalar başlamaktadır.

Bu nedenle, günümüz liderlerinin, işi doğru yapmaları konusunda çalışanları nasıl motive halde tutacaklarını bilmeleri hayati önem taşımaktadır.

“İşi doğru yapmak”, büyük çoğunlukla, görevi yerine getirebilmek için doğru yetkinliklere sahip olmakla mümkündür; ancak bunun yanı sıra bireyi neyin motive ettiği ve bireye nasıl davranılması gerektiğinin arasındaki farkın da anlaşılması gerekir.

Gerçek liderliğe olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Ünvanlar git gide anlamını kaybetmektedir.

Çalışanların motivasyonu veya gerçek anlamda güveni olmadan yöneticiler, yönetici olmaya devam edebilir, ancak lider olamaz. Gerçek liderler, çalışanların ellerinden gelenin en iyisini yapmaları ve istenen sonuçları güvenli ve kaliteli bir şekilde elde etmeleri yönünde onlara ilham verir.

Kuruluşunuzda, çalışanların işlerini doğru yapmaları için onları motive eden ve onlara ilham veren liderlerin olması size şunları sağlayacaktır:

 • Performans, kalite ve güvenlik standartlarına dair hedeflere ulaşılması
 • Çalışan memnuniyetinin artması
 • Verimliliğin artması
 • Çalışanların elde tutulmasının artması
 • Devamsızlık ve hastalık izinlerinin azalması
 • Kaynakların daha iyi kullanılması
 • İnsan kaynaklarının boşa geçen zamanının en aza inmesi
 • Daha verimli çalışılması

 


Lead To Inspire Teams – Ekiplere Liderlik

 

Bir grup insana liderlik etmek, bireye liderlik etmekten daha farklı beceriler gerektirir! Grup dinamikleri, uyumluluk, grup olarak düşünme; ekiplerin başarıya ulaşmasını engelleyen ortak unsurlardır.

Grup dinamikleri, uyumluluk, grup olarak düşünme; ekiplerin başarıya ulaşmasını engelleyen ortak unsurlardır.

Grup dinamikleri; mükemmelliğe de teşvik edebilen, felaketlere de yol açabilen güçlü mekanizmalardır. Bu doğal güçleri dengelemek ve ekibin çabasını ve enerjisini, ekibin ve kuruluşun hedefleri doğrultusunda yönetmek ekip liderinin işidir.

Ekip bu ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda birlikte çalışmaya motive olursa, çok başarılı olabilir.

Diğer yandan, kötü yönetilirse, grup dinamikleri performans, güvenlik ve kalite açısından çok zararlı olabilir. Bir ekipte insan faktörlerinin önemi göz ardı edilemez. Bunlar, performans, güvenlik ve kalite sonuçlarını etkiler.

Toplantılar (ekip toplantıları, iş güvenliği toplantıları vb.) ve karar alma süreci gibi günlük görevler; daha çok dahil edici ve bağlayıcı bir şekilde, doğru yapıldığında, hem sahiplenmeyi arttırır, hem de sorumluluk almayı sağlar.

Başarılı ekip liderleri, performans, güvenlik ve kalitenin sürdürülebilir olması için davranışlarıyla birbirlerini destekleyen, geliştiren ve yeri geldiğinde zorlayan kişilerden oluşan ekipler kurabilir.

Üretken süreçlerle, ekibe birlikte çalışma konusunda ilham veren ve onları motive eden ekip liderlerinizin olması kuruluşunuza şunları sağlayacaktır.

 • Yüksek performanslı, etkili ekipler
 • Sürekli olarak işlerinin güvenliğine ve kalitesine odaklı çalışan ekipler
 • İletişim akışını destekleyen süreçler
 • Ekip kaynaklarından en iyi şekilde yararlanma
 • Daha verimli bir çalışma ortamı
 • Üretken toplantılar gerçekleştirme
 • Daha yüksek çalışan memnuniyeti
 • ‘’İyi Uygulamalar’’ (Best Practices) oluşturma

 

 


Lead To Inspire Transformation – Dönüşüme Liderlik

Dönüşüm; değişiklik sürecidir. İnsanları değişime zorladığımızda genellikle dirençle karşılaşırız.

Bilinmeyene karşı duyulan doğal korku, birçok insan davranışını yönetir ve kuruluşların sürekli gelişmesinin önündeki çok büyük bir engeldir.

Geleneksel olarak, Değişiklik Yönetimi veya Dönüşüm hakkında konuşulurken, bu değişimden etkilenecek kişiler ve onların kim olduğundan çok, değişim sürecine odaklanılır. Birçok şirket birleşmesinde veya şirket satın alımında işlerin ters gitmesinin ve beklenen sonuçların elde edilememesinin muhtemel nedenlerinden biri de budur.

Dönüşümün süreçte, üründe, güvenlik veya kalitede gerçekleştiriliyor olması fark etmez. Anlamamız gereken şey, insan doğasının bu değişim sürecine dahil olduğudur ve insanların değişimdeki pozisyonlarını anlamak için, onların bakış açısından değişikliği görmemiz gerekir.

Değişiklik yönetimi; çoğunlukla değişikliği benimseyen kişiler tarafından yürütülür, ardından belirsizlikler ve kuruluştaki kişilerin değişime isteksizliği inatçılık olarak kabul edilir.

Lead To Inspire Transformation – Dönüşüme Liderlik Etme; katılımcılara, dönüşümü kuruluşla uyumlu bir şekilde yürütmeyi öğreten ve tasarlanan değişikliğin hedef grubundaki insanları daha iyi anlamalarına yardımcı olan benzersiz bir çalıştaydır.

Bu konuda anlayış ve bilgi sahibi olmamızın ardından, söz konusu kişilerin ihtiyaç ve tercihlerine hitap edecek şekilde iletişimi şekillendirebiliriz; böylece uygulamak istediğimiz değişikliğin çok daha fazla satın alınmasını sağlarız.

Kuruluşunuzda, çalışanlara dönüşüm konusunda ilham veren, onları motive eden ve dönüşüme dahil eden liderlerin olması size şunları sağlayacaktır:

 • Süreç ve ürün geliştirme arayışının sürekliliği
 • Yaşadığımız değişken ortamı benimseme ve içselleştirme
 • Kuruluşun gelişimine bağlı bir iş gücüne sahip olma
 • Gerektiğinde her seviyede ayarlamalar yapma
 • Kuruluş çapında öğrendiklerini uygulama
 • Kendini daha çabuk toparlayabilen bir şirket olma

 


Lead To Inspire Strategy & Innovation – Strateji ve Yeniliğe Liderlik

Streteji; uzun vadeli hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin bir plan yapma eylemidir, Yenilikçilik ise; yeni fikirleri, cihazları veya yöntemleri kullanma eylemidir. Bu ikisinin bileşimi geleceği yaratma sanatıdır.

Günümüzün eğilimlerinde; hem özel sektör, hem de kamu sektöründeki kuruluşların ve liderlerin, düşünce yapıları ve süreçleri giderek daha operasyonel bir hale gelmektedir. Bunun sonucunda, liderler, geleceği düşünmek veya planlamak için yeterli vakti bulamamaktadır.

Bu operasyonel zihniyet, kurumsal katmanlara yayılmakta, geleceğe odaklanma konusunu es geçmektedir. Bu da, proaktif düşünme ve aksiyon alma eksikliğinden kaynaklı işlerin ters gidebilmesine zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak, birçok kuruluş bugün “Yangın Söndürme”için giderek artan bir miktarda zaman geçirerek, geleceği oluşturmak ve geleceğe hazırlanmak için ayırmaları gereken değerli vakti böyle harcamak durumunda kalmaktadır.

Kuruluşunuzda, strateji ve yenilikçilik üzerine düşünme ve çalışma konusunda eğitim almış liderlerin olması size şunları sağlayacaktır:

 • Geleceği kucaklama
 • Geleceği tasarlamak konusunda daha yaratıcı olma
 • Kendini daha çabuk toparlayabilen bir şirket olma
 • “Yangın Söndürme”ye daha az vakit harcama
 • Strateji ve yenilikçiliğe daha bütünsel bir yaklaşım ile daha kaliteli sonuçlar elde etmeyi güvence altına alma
 • Şirketin rekabet gücünü artırma

 


Lead To Inspire Organizational Culture – Kurumsal Kültüre Liderlik Etme

 

Birçok şirketin kurumsal kültürü; zaman içerisinde kendiliğinden gelişen ve şirket kurucularının düşünce yapılarını, eylemlerini yansıtan bir olgudur; bilinçli ve önceden tasarlanmış aksiyonlardan ziyade, şirketlerin tecelli etmesidir.

Günümüzde küreselleşmeyle, şirket birleşmeleri ve satın alımlar sonucunda, şirketlerde coğrafi veya kurumsal nedenlerden kaynaklanan kültür çatışmaları yaşandığını görüyoruz.

Aslında araştırmalara göre, birleşme ve satın alma aksiyonlarının en fazla %30’u başarıya ulaşabiliyor, bunun başlıca nedeni ise kültür çatışması ve entegrasyon eksikliğidir.

Şirketler kurumsal kültüre daha bilinçli ve yapısal bir yaklaşım göstermek istediklerinde, genellikle bunun İK departmanının görevi olduğunu düşünülür, ama bu yaklaşım doğru değildir. Bu liderlik görevi sadece bir departmanın değil, en tepeden başlayarak, aşağı doğru kuruluştaki her bir liderin görevidir.

Kuruluşunuzda, güçlü ve bilinçli bir şekilde kurumsal kültürün nasıl kurulacağını ve destekleneceğini bilen liderlere sahip olmak size şunu sağlayacaktır:

 • Sadece prosedür (nasıl) odaklı olmak yerine, daha çok süreç (ne) odaklı olma
 • Kültürün içine nakşedilenlerle, gelecekteki çalışanlara miras bırakılacak, sürdürülebilir bir geleceğe sahip olma
 • Kendini daha çabuk toparlayabilen bir şirket olma
 • Farklılıkları benimseme
 • Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sezgisel olarak anlayabilen çalışanlara sahip olma
 • Aidiyet duygusu güçlü olan, sadık çalışanlara sahip olma
 • Şirketin rekabet gücünü arttırma

 


Lead To Inspire Implementation – Uygulamaya Liderlik Etme

 

Bir kuruluş, bir liderlik gelişim programı uygulama kararı aldığında, genellikle bu programlar tek bir seviyenin (tipik olarak, orta seviye yöneticiler veya yeni yönetici pozisyonların) sorunlarını çözmeye yönelik olarak tasarlanmakta ve zaman zaman çok farklı içerikler ve/veya program hizmeti sağlayıcılarıyla çalışılmaktadır.

Bu durum, tüm program için son derece tehlikelidir, çünkü uygulamanın başarısı, insanların kendilerinden beklenen yeni davranışlar ve uygulamalar konusunda üstlerinin nasıl bir rol model olduğunu görmelerine ve yöneticilerinin de gerçekten aynı araçları ve teknikleri öğrenmiş olup olmadığına bağlıdır.

Aslında birçok eğitim gerçekte hiçbir zaman uygulamaya konmaz, eğitim ne kadar iyi olursa olsun “sınıfta kalır”. Bunun sebebi

Bunun sebebi, uygulama aşamasına yeterince odaklanılmamasıdır.

Biz temel değer olarak müşterilerimiz için ‘’Yatırımın Getirisine’’ (ROI) odaklanıyoruz. Müşterilerimizin başarılı olmasına yardımcı olmak için gerekli tüm adımları atıyoruz.

Başarılı bir uygulamanın aşağıdaki unsurlara bağlı olduğuna inanmaktayız:

 • İyi eğitim
 • Online ortam ile entegrasyon
 • Eğitim öncesi ve sonrası çalışmalar
 • Katılımcının rapor verdiği yöneticinin de eğitime dahil edilmesi
 • Her seviyeden liderleri aynı eğitime dahil ederek, liderlik konusunda aynı dilden konuşabilmelerini sağlama (her seviyede karşılaşılan zorluklara uygun şekilde)
 • Uygulamayı desteklemek amacıyla liderlik becerileriyle ilgili KPI’lar belirleme

Bu felsefeden yola çıkarak, üst düzey liderler için Lead to Inspire Self, Lead to Inspire Individuals ve Lead to Inspire Teams adlı üç programın önemli noktalarını içeren 3 günlük özel bir eğitim hazırladık.

Üst düzey liderler bu programa katılarak, liderlik ekibinin hangi konularda eğitim alacakları konusunda fikir sahibi olacak, ayrıca rutin iş hayatında bazen unutulabilecek temel liderlik becerilerini tekrar hatırlama imkanı bulacaklardır.

Kuruluşunuzda, liderlik konusunda aynı dili konuşan ve uygulama konusunda birbirini destekleyen liderlerin olması size şunları sağlayacaktır:

 • Yatırımınızdan maksimum getiriyi elde etme
 • Çalışan memnuniyetini arttırma
 • Verimliliği ve üretkenliği artırma
 • Gelecek için gerçek liderler yaratma

Ücretsiz Değerlendirmeye Başla

error: Content is protected !!